STATUT OGÓLNOPOLSKIEGO ZWIĄZKU PRODUCENTÓW DROBIU „POLDRÓB”

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

1. Organizacja pracodawców o nazwie Ogólnopolski Związek Producentów Drobiu „POLDRÓB” zwana dalej „Związkiem”, jest dobrowolną i samorządną organizacją, niezależną w swej działalności statutowej od organów władzy administracji rządowej, samorządu terytorialnego oraz innych organizacji.

2. Związek działa na podstawie Ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców (tj. Dz. U. Nr 55z 2015 r., poz. 235 2029 z późniejszymi zmianami ).

3. Związek jest organizacją producentów mięsa drobiowego powstałą z inicjatywy Członków Związku i przez nich kontrolowaną.

§ 2.

1. Związek działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Siedzibą Związku jest miasto Ciechanów.

 

II. PODSTAWOWE CELE I ZADANIA ZWIĄZKU ORAZ ZASADY ICH REALIZACJI

§ 3.

Związek ma prawo przystępować do krajowych i międzynarodowych organizacji pracodawców, federacji i konfederacji pracodawców.

§ 4.

1. Podstawowym celem Związku jest stworzenie forum zarządów przedsiębiorców zajmujących się produkcją mięsa drobiowego w celu wymiany, uzgadniania i koordynacji stanowisk w zakresie wybranych zagadnień promujących branżę oraz innych istotnych dla członków Związku zagadnień o charakterze publicznym.

2. Podstawowym zadaniem Związku jest ochrona praw i reprezentowanie interesów producentów mięsa drobiowego, a w szczególności ich interesów gospodarczych.

3. Związek działa na rzecz kształtowania pozytywnej opinii na temat Związku i jego członków w relacjach z klientami i środkami masowego przekazu.

§ 5.

Zadaniami Związku są:

1. reprezentowanie interesów gospodarczych i społecznych zrzeszonych w Związku pracodawców;

2. oddziaływanie na kształtowanie ustawodawstwa gospodarczego i socjalnego dotyczącego interesów zrzeszonych w Związku pracodawców;

3. wymiana doświadczeń i prezentacja możliwości rozwoju przedsiębiorstw zrzeszonych w Związku;

4. oddziaływanie na kształtowanie polityki społecznej i ekonomicznej organów władzy publicznej w zakresie interesów zrzeszonych w Związku pracodawców;

5. występowanie do organów administracji rządowej i samorządowej z wnioskami oraz opiniami w zakresie tworzenia aktów prawnych dotyczących interesów zrzeszonych w Związku pracodawców;

6. kooperacja z innymi organizacjami pracodawców i przedsiębiorców;

7. organizowanie szkoleń pracodawców;

8. poszukiwanie rozwiązań dla problemów organizacyjnych i technicznych zrzeszonych w Związku pracodawców;

9. prowadzenie doradztwa ekonomicznego i wykonywanie ekspertyz na rzecz pracodawców i organizacji pracodawców;

10. wspieranie działań mających na celu liberalizację rynku producentów mięsa drobiowego;

11. wspieranie działań mających na celu zwalczanie nieuczciwej konkurencji, dyskryminacji i wszelkich monopoli na rynku producentów mięsa drobiowego, na którym funkcjonują zrzeszeni w Związku pracodawcy;

12. prowadzenie działalności reklamowej,

12.13. opracowywanie inicjatyw w dziedzinie promocji i wprowadzania do obrotu .

§ 6.

Cele i zadania Związku są realizowane przez:

1. przedstawiania opinii w sprawach związanych z rynkiem produkcji mięsa drobiowego;

2. występowanie do przedstawicieli organów władzy administracji publicznej, w sprawach związanych z interesami zrzeszonych w Związku pracodawców;

3. opiniowanie założeń i projektów ustaw oraz aktów wykonawczych do tych ustaw w zakresie objętym niniejszym statutem udział w negocjacjach, w szczególności w celu rozwiązywania sporów zbiorowych, oraz w celu zawierania układów pracy i innych porozumień;

4. delegowanie swoich przedstawicieli do organów doradczych władzy publicznej, a także innych podmiotów, w których, na podstawie odrębnych przepisów, mają prawo posiadać swoją reprezentację przedstawiciele organizacji pracodawców;

5. inspirowanie inicjatyw gospodarczych i prowadzenie doradztwa organizacyjnego, prawnego, ekonomicznego i technicznego;

6. prowadzenie badań, popularyzację wiedzy ekonomicznej, prawniczej i organizacyjnej;

7. organizowanie seminariów, konferencji i innych form wymiany poglądów i doświadczeń;

8. organizowanie zespołów doradczych oraz zatrudnienie pracowników i ekspertów do wykonywania zadań statutowych;

9. udział w postępowaniach prawnych mających wpływ na prawa i obowiązki zrzeszonych w Związku pracodawców;

10. (skreślony)

§ 7.

1. Dla realizacji celów statutowych Związek może tworzyć fundacje, spółki, uczestniczyć w innych przedsięwzięciach i prowadzić następującą działalność gospodarczą;

1. wydawanie książek (PKD 58.11.Z);

2. wydawanie gazet (PKD 58.13.Z);

3. wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z);

4. działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59.20.Z);

5. pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z);

6. reprodukcja zapisanych nośników informacji (PKD 18.20.Z);

7. leasing finansowy (PKD 64.91.Z);

8. kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z);

9. wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (PKD 77.11.Z);

10. wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 77.12.Z);

11. wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (PKD 77.33.Z);

12. wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKD 77.39.Z);

13. działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z);

14. działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych (PKD 58.21.Z);

15. działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z);

16. działalność związana z zarządzeniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z);

17. przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (63.11.Z);

18. pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z);

19. badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z);

20. badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (PKD 72.20.Z);

21. badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z);

22. stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z);

23. pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z);

24. działalność w zakresie architektury (PKD 71.11.Z);

25. działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z);

26. pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B);

27. działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (PKD 78.10.Z);

28. działalność agencji pracy tymczasowej (PKD 78.20.Z);

29. pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (PKD 78.30.Z);

30. działalność centrów telefonicznych (call center) (PKD 82.20.Z);

31. działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z);

32. działalność organizacji komercyjnych i pracodawców (PKD 94.11.Z);

33. działalność organizacji profesjonalnych (PKD 94.12.Z);

34. działalność agencji informacyjnych (PKD 63.91.Z);

35. działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z).

2. Dochód z działalności gospodarczej prowadzonej przez Związek służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy jego członków.

 

III. CZŁONKOWSTWO

§ 8.

1. Członkami Związku mogą być polscy pracodawcy, będący producentami mięsa drobiowego, prowadzącymi działalność gospodarczą na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Za polskiego pracodawcę będącego producentem mięsa drobiowego uznaje się przedsiębiorcę, który łącznie spełnia następujące przesłanki:

a. państwo inne niż państwo polskie nie posiada żadnych udziałów własnościowych w strukturze przedsiębiorcy;

b. spółka z udziałem państwa innego niż państwo polskie nie jest spółką dominującą lub spółką powiązaną w rozumieniu przepisów Kodeksu Spółek Handlowych w stosunku do danego przedsiębiorcy;

c. przedsiębiorca nie jest podmiotem zagranicznym tzn. nie jest osobą fizyczną nieposiadającą obywatelstwa polskiego, osobą prawną z siedzibą za granicą, jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną z siedzibą za granicą;

d. przedsiębiorca ma siedzibę na terytorium RP, a podmiot zagraniczny nie jest spółką dominującą lub spółką powiązaną w rozumieniu przepisów Kodeksu Spółek Handlowych w stosunku do tego przedsiębiorcy;

§ 9.

1. O przyjęciu w poczet członków decyduje Zarząd, na pisemny wniosek zainteresowanego pracodawcy.

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, zainteresowany pracodawca ma obowiązek załączyć pisemne rekomendacje, co najmniej dwóch aktualnych członków Związku, w przeciwnym razie wniosek taki pozostawia się bez rozpatrzenia.

3. Członkowie Związku z tytułu wytwarzania mięsa drobiowego nie mogą przynależeć do innej organizacji producentów w czasie, kiedy są Członkami Związku .

2.4. Minimalny okres członkostwa w Związku wynosi 1 rok .

§ 10.

Członkowie Związku mają prawo do:

1. uczestnictwa w pracach Związku i jego organów;

2. korzystania ze wsparcia Związku we wszystkich sprawach objętych niniejszym statutem;

3. dostępu do wszelkich informacji dotyczących Związku;

4. stosowania przepisów przyjętych przez Związek dotyczących sprawozdawczości produkcyjnej, produkcji, wprowadzania do obrotu i ochrony środowiska ;

3.5. dostarczania informacji wymaganych przez Związek dla celów statystycznych ;

4.6. zgłaszania wniosków dotyczących działalności Związku;

§ 11.

Członkowie zobowiązani są do:

1. udziału w pracach Związku;

2. przestrzegania statutu Związku oraz uchwalonych regulaminów;

3. terminowego uiszczania składek, z tym zastrzeżeniem, że członkowie Związku wchodzący w skład jednej grupy kapitałowej uiszczają jedną składkę; ewentualne wątpliwości w tym zakresie rozstrzyga Komisja Rewizyjna w drodze uchwały;

4. udzielania pomocy Związkowi w wykonywaniu zadań statutowych;

§ 12.

1. Członkostwo w Związku ustaje w razie:

1. wystąpienia ze Związku;

2. rozwiązania Związku;

3. wykluczenia ze Związku przez Zarząd na skutek:

a. zachowań nieetycznych członka Związku;

b. działalności członka na szkodę Związku;

c. uchylania się od opłacania składek członkowskich przez okres jednego roku;

c.d. naruszenia zasad określonych przez Związek ;

4. likwidacja członka Związku;

5. utraty przymiotu pracodawcy;

2. Deklarację wystąpienia ze Związku składa się najpóźniej na sześć miesięcy przed upływem roku kalendarzowego, tj. nie później niż dnia 30 czerwca, w formie pisemnej ze skutkiem na koniec roku, w którym złożono deklarację wystąpienia.

3. Wykluczenie następuje na mocy uchwały Zarządu, podjętej większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 1/2 członków Zarządu.

4. W związku z ustaniem członkostwa nie przysługuje żadne roszczenie do majątku Związku.

5. Wystąpienie i wykluczenie nie zwalnia członka od uregulowania wszelkich zobowiązań finansowych wobec Związku i zwrotu sprzętu, i innych przedmiotów stanowiących własność Związku.

 

IV. ORGANY STATUTOWE ZWIĄZKU

§ 13.

1. Organami Związku są:

1. Walne Zgromadzenie;

2. Komisja Rewizyjna;

3. Zarząd;

2. Uchwały kolegialnych organów Związku podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, chyba, że statut stanowi inaczej.

3. Wybory członków Zarządu dokonywane są w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów.

4. Do ważności uchwał organu kolegialnego Związku wymagane jest, aby na posiedzeniu obecna była co najmniej połowa członków organu.

§ 14.

1. Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Związku.

2. Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie, co najmniej raz w roku, powiadamiając o jego terminie, miejscu i propozycjach porządku obrad wszystkich członków listami poleconymi lub w każdy inny skuteczny sposób, co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia obrad.

3. W Walnym Zgromadzeniu powinna uczestniczyć, co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie, który może być wyznaczony o godzinę później tego samego dnia – może ono skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników.

4. W Walnym Zgromadzeniu uczestniczą członkowie Związku.

5. Każdemu członkowi przysługuje jeden głos. Członkom Związku wchodzącym w skład jednej grupy kapitałowej przysługuje jeden głos, wykonywany przez wspólnego przedstawiciela tych członków. Ewentualne wątpliwości w tym zakresie rozstrzyga Komisja Rewizyjna w drodze uchwały.

6. Członkowie Zarządu są reprezentowani na Walnym Zgromadzeniu przez odpowiednie władze statutowe lub ich pełnomocników.

7. Walne Zgromadzenie wyraża swoją wolę w formie uchwał, które zapadają zwykłą większością głosów, o ile niniejszy Statut nie stanowi inaczej.

8. Zarząd jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w terminie 2 miesięcy od daty wpłynięcia wniosku, w przypadku wystąpienia z takim wnioskiem, przez co najmniej 1/4 członków Komisji Rewizyjnej.

§ 15.

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

1. wybór członków Zarządu spośród kandydatów zgłoszonych przez członków Związku;

2. wybór Przewodniczącego i innych członków Komisji Rewizyjnej spośród kandydatów zgłoszonych przez członków Związku;

3. uchwalenie programów działania Związku;

4. podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia funduszy;

5. uchwalenie Statutu i jego zmian;

6. likwidacja i rozwiązanie Związku;

7. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań Komisji Rewizyjnej;

8. rozwiązanie Związku i podejmowanie uchwał ustalających przeznaczenie i podział majątku Związku;

9. rozpatrywanie i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu z działalności Związku oraz rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych;

10. ustanawianie i ustalenie wysokości opłaty wpisowej oraz składek członkowskich, decydowanie o zagospodarowaniu dochodu z działalności gospodarczej prowadzonej przez Związek na cele statutowe;

11. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawie przyjęcia lub wykluczenia członka Związku;

10.12. przyjmowanie i zmiana przepisów przyjętych przez Związek dotyczących sprawozdawczości produkcyjnej, produkcji, wprowadzania do obrotu i ochrony środowiska ;

§ 16.

1. Komisja Rewizyjna jest organem Związku nadzorującym jego prace w okresie między posiedzeniami Walnego Zgromadzenia.

2. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa trzy lata.

3. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi od trzech do pięciu członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie spośród przedstawicieli członków Związku.

4. Komisja Rewizyjna uprawniona jest uzupełnić do swojego składu nowych członków w miejsce tych, którym wygasł mandat w czasie kadencji. W czasie trwania kadencji Komisji Rewizyjnej liczba uzupełnionych członków nie może przekroczyć 1/3 członków Komisji Rewizyjnej pochodzących z wyboru. Komisją Rewizyjna może uzupełnić swój skład o nowych członków zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 2/3 członków Komisji Rewizyjnej.

5. Uchwała w sprawie uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej w trybie określonym w ust. 4 zostaje przedstawiona na najbliższym Walnym Zgromadzeniu. Walne Zgromadzenie może uchylić uchwałę Komisji Rewizyjnej większością 2/3 głosów. Walne Zgromadzenie obowiązane jest poddać pod głosowanie uchwałę w sprawie uchylenia uchwały Komisji Rewizyjnej o dokooptowaniu, jeżeli wniosek o podjęcie takiej uchwały złoży, co najmniej jeden członek Związku, którego przedstawiciel obecny jest na posiedzeniu Walnego Zgromadzenia. Informację o zmianach składu Komisji Rewizyjnej dokonywanych w trybie określonym w ust. 4 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przekazuje członkom Związku do wiadomości.

6. Wygaśnięcie mandatu członka Komisji Rewizyjnej następuje w razie:

1. ustania członkowstwa w Związku członka Związku, którego przedstawiciel pełni funkcję w Komisji Rewizyjnej;

2. rezygnacji z pełnienia funkcji w Komisji Rewizyjnej;

3. odwołania przez Walne Zgromadzenie;

4. odwołania upoważnienia do reprezentowania członka Związku;

5. śmierci;

7. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się co najmniej raz w roku i są zwoływane przez Prezesa Związku lub Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

8. Posiedzeniu Komisji Rewizyjnej przewodniczy Przewodniczący lub wskazany przez niego członek Komisji Rewizyjnej, a w razie nieobecności Przewodniczącego osoba wskazana uchwałą Komisji Rewizyjnej.

9. Zgromadzenie Założycielskie wybiera Komisję Rewizyjną i jej Przewodniczącego pierwszej kadencji.

10. Komisją Rewizyjna może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, przy czym dla ważności takiej uchwały wymagane jest powiadomienie wszystkich jej członków o treści projektu uchwały.

§ 17.

Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:

1. kontrola działalności Związku, w aspekcie merytorycznym i finansowym;

2. ocena sprawozdań Zarządu z działalności Związku oraz ocena sprawozdań finansowych przed przedłożeniem sprawozdań do zatwierdzenia na Walnym Zgromadzeniu.

§ 18.

1. Bieżącą pracę Związku prowadzi Zarząd, zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia i Komisji Rewizyjnej. Kadencja Zarządu trwa trzy lata.

2. Mandat członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu.

3. W skład Zarządu wchodzi od trzech do pięciu członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie spośród przedstawicieli członków Związku.

4. Członkowie Zarządu zwykłą większością głosów wybierają spośród siebie Prezesa Zarządu i W-ce Prezesa Zarządu.

5. Zarząd uprawniony jest uzupełnić swój skład o nowych członków w miejsce tych, którym wygasł mandat w czasie kadencji. W czasie trwania kadencji Zarządu liczba uzupełnionego składu Zarządu nie może przekroczyć 1/3 członków Zarządu pochodzących z wyboru. Zarząd może uzupełnić skład Zarządu zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej 2/3 członków Zarządu.

6. Uchwała w sprawie uzupełnienia składu Zarządu w trybie określonym w ust. 4 zostaje przedstawiona na najbliższym Walnym Zgromadzeniu. Walne Zgromadzenie może uchylić uchwałę Zarządu większością 2/3 głosów. Walne Zgromadzenie obowiązane jest poddać pod głosowanie uchwałę w sprawie uchylenia uchwały Zarządu o uzupełnieniu składu Zarządu, jeżeli wniosek o podjęcie takiej uchwały złoży co najmniej jeden członek Związku, którego przedstawiciel obecny jest na posiedzeniu Walnego Zgromadzenia. Informację o zmianach składu Zarządu dokonanych w trybie określonym w ust. 4 Prezes Związku przekazuje członkom Związku do wiadomości.

7. Posiedzenia Zarządu powinny odbywać się, co najmniej sześć razy w roku.

8. Posiedzeniom Zarządu przewodniczy Prezes, a w przypadku jego nieobecności W-ce Prezes Zarządu.

9. Wygaśnięcie mandatu członka Zarządu następuje w razie:

1. ustania członkostwa w Związku członka Związku, którego przedstawiciel pełni funkcję w Zarządzie;

2. rezygnacji z pełnienia funkcji w Zarządzie;

3. odwołania przez Walne Zgromadzenie;

4. odwołania upoważnienia do reprezentowania członka Związku;

5. śmierci;

10. Komitet Założycielski wybrany podczas Zgromadzenia Założycielskiego pełni funkcję Zarządu pierwszej kadencji.

§ 19.

1. Do kompetencji Zarządu należy:

1. przygotowanie projektów i planów działania Związku;

2. przygotowanie i przyjmowanie projektów budżetu i założeń polityki finansowej oraz nadzór nad realizacją budżetu;

3. składanie Walnemu Zgromadzeniu oraz Komisji Rewizyjnej sprawozdań Zarządu z działalności Związku oraz składanie sprawozdań finansowych;

4. podejmowanie decyzji w sprawach zbycia i nabycia środków trwałych Związku;

5. zatwierdzanie planów i projektów działania Biura Związku;

6. uchwalenie i zmienianie regulaminu wewnętrznego Zarządu;

7. nadzór nad działalnością Biura Związku;

8. podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia, przystąpienia, wystąpienia z organizacji, federacji i konfederacji pracodawców;

9. podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia fundacji;

10. podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych dla Walnego Zgromadzenia i Komisji Rewizyjnej;

11. podejmowanie uchwał w sprawie przyjmowania lub wykluczania członków Związku;

12. przygotowanie i przedłożenie Walnemu Zgromadzeniu projektów przepisów dotyczących sprawozdawczości produkcyjnej, produkcji, wprowadzania do obrotu i ochrony środowiska ;

2. Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, przy czym dla ważności takiej uchwały wymagane jest powiadomienie wszystkich jego członków o treści projektu uchwały.

§ 20.

W ramach struktur Związku działają Komisje, stanowiące ciało doradcze Zarządu.

§ 21.

1. Do zaciągania zobowiązań majątkowych oraz składania oświadczeń woli w imieniu Związku upoważnieni są Prezes Zarządu działający samodzielnie lub dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.

2. Prezes Związku kieruje bieżącą pracą Związku.

 

V. BIURO ZWIĄZKU

§ 22.

1. Pracą biura Związku kieruje Dyrektor Generalny, zgodnie ze statutem Związku i uchwałami organów Związku.

2. Dyrektora Generalnego powołuje Zarząd.

3. Dyrektor Generalny podlega bezpośrednio Prezesowi, który określa zakres jego obowiązków, w tym może upoważnić go do dokonywania czynności należących do kompetencji Prezesa. Z Dyrektorem Generalnym może być zawarta umowa o pracę. Stosunek pracy z Dyrektorem Generalnym nawiązuje Prezes, ustalając składniki i wysokość wynagrodzenia.

 

VI. MAJĄTEK ZWIĄZKU

§ 23.

1. Majątek Związku powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, z własnej działalności, z dochodów z majątku organizacji, a także dotacji i subwencji otrzymywanych zgodnie z przepisami prawa.

2. Związek prowadzi rachunkowość zgodnie z przepisami …….

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 24.

1. Uchwała o rozwiązaniu Związku może być podjęta przez Walne Zgromadzenie zwykłą większością głosów, w obecności, co najmniej 2/3 członków Związku.

2. Uchwała w sprawie rozwiązania związku winna określać sposób jego likwidacji oraz sposób przeznaczenia i podziału majątku Związku.

3. Uchwała o zmianie statutu Związku może być podjęta przez Walne Zgromadzenie zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy członków Związku uprawnionych do głosowania.