Informacje dotyczące wdrożenia od 15.02.2017r. decyzji wykonawczej KE ustanawiającej konkluzje BAT w sprawie intensywnego chowu drobiu lub świń

   Informacje dla producentów drobiu oraz pozostałych hodowców   dotyczące    decyzji wykonawczej  KE ustanawiającej  konkluzje  BAT  –  (Najlepszej Dostępnej Techniki)  – w sprawie intensywnego chowu drobiu lub świń.

  W celu poprawy ogólnej efektywności środowiskowej w ramach BAT,  Komisja Europejska wskazała wytyczne wdrażania i przestrzegania systemów zarządzania środowiskowego. Podstawowe kwestie wyszczególniono  w konkluzjach, które szczegółowo opisują zapobieganie wywieranie wpływu na środowisko.

Poniżej pełen tekst konkluzji zamieszczony w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

http://www.ekoportal.gov.pl/fileadmin/user_upload/Konkluzje_dotyczace_najlepszych_dostepnych_technik__BAT__w_odniesieniu_do_intensywnego_chowu_drobiu_lub_swin_zgodnie_z_dyrektywa_Parlamentu_Europejs.pdf