Obowiązek zawierania umów na dostawę produktów rolnych

 

 

 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przypomina w komunikacie prasowym o obowiązku zawierania umów pisemnych na dostawę produktów rolnych. Brak powyższej może skutkować nałożeniem kary finansowej.

Nowe przepisy wprowadzają kary  za produkty nabyte wskutek wadliwej umowy lub bez pisemnej umowy na dostawę produktów rolnych.

Organem uprawnionym do kontroli i nakładania kar pieniężnych będzie dyrektor oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego właściwy według miejsca siedziby lub zamieszkania nabywcy.

Szczegóły poniższych linkach:

http://www.minrol.gov.pl/Ministerstwo/Biuro-Prasowe/Informacje-Prasowe/Przypominamy-o-obowiazku-zawierania-umow-na-dostawe-produktow-rolnych

 

http://www.arr.gov.pl/umowy-przewaga-kontraktowa/5538-pytania-odpowiedzi-dotyczace-umow-na-dostawy-produktow-rolnych

 

 

 

 

Informacje dotyczące wdrożenia od 15.02.2017r. decyzji wykonawczej KE ustanawiającej konkluzje BAT w sprawie intensywnego chowu drobiu lub świń

   Informacje dla producentów drobiu oraz pozostałych hodowców   dotyczące    decyzji wykonawczej  KE ustanawiającej  konkluzje  BAT  –  (Najlepszej Dostępnej Techniki)  – w sprawie intensywnego chowu drobiu lub świń.

  W celu poprawy ogólnej efektywności środowiskowej w ramach BAT,  Komisja Europejska wskazała wytyczne wdrażania i przestrzegania systemów zarządzania środowiskowego. Podstawowe kwestie wyszczególniono  w konkluzjach, które szczegółowo opisują zapobieganie wywieranie wpływu na środowisko.

Poniżej pełen tekst konkluzji zamieszczony w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

http://www.ekoportal.gov.pl/fileadmin/user_upload/Konkluzje_dotyczace_najlepszych_dostepnych_technik__BAT__w_odniesieniu_do_intensywnego_chowu_drobiu_lub_swin_zgodnie_z_dyrektywa_Parlamentu_Europejs.pdf