Ogłoszenie o wyborze oferty „Kampania promocyjna polskiej kaczki i kurczaka w Wielkiej Brytanii”

Ogólnopolski Związek Producentów Drobiu „POLDRÓB” z siedzibą w Ciechanowie w procesie realizacji zadania: „Kampania promocyjna polskiej kaczki i kurczaka w Wielkiej Brytanii”, które jest finansowane ze środków Funduszu Promocji Mięsa Drobiowego — przeprowadzone zostało postępowania dotyczące wyboru wykonawcy.


Zgodnie z terminem wyznaczonym w Zapytaniu Ofertowym na dzień 10.11.2023 r. do godziny 16:00 w ramach postępowania wpłynęła 1 oferta, złożona przez:

Allegro Brand Experience Agency, ul. J. Słowackiego 19a, 01-592 Warszawa

Treść wybranej oferty jest zgodna z treścią zapytania ofertowego oraz kompletna, mieści się w budżecie zadania. nie podlega odrzuceniu, a podczas oceny uzyskało 79 punktów.

Propozycja realizacji przedmiotowego zadania zawiera założenia, wskazanie celów, kampanii oraz harmonogram działań.

W terminie związanym z ofertą, po uprzednim zawiadomieniu, z wybranym Wykonawcą zamawiający podpiszę umowę.